Author Archives: bga_admin - Page 3

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 121 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/4993 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/18237 – 18239 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคฯ  (ครั้งที่ 57)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/18566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/18425 – 18427 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แบบสอบถามประกอบการตรวจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17845 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 100 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน