Author Archives: bga_admin - Page 2

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ที่ ศธ 0201.5/19443 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาฯ (ครั้งที่ 65)

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 3 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/19811 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาฯ (ครั้งที่ 68)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/19347 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาฯ (ครั้งที่ 60)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/19335 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/ว 19237 – 19238 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการใช้กระดาษ ประจำปี 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/19045 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และเปิดรับหนังสือเข้าประกวดฯ 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/18906 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน