Author Archives: bga_admin - Page 2

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11281 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/11241 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11089 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10923 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10691 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9307 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9009 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/8841 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่องแจ้งเวียนหนังสือราชการมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน