Author Archives: bga_admin - Page 2

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2253 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา งบรายจ่ายอื่นฯ – ศธภ.12

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2262 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงานฯ  – ศธจ.ตรัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2207 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น (ครั้งที่ 109)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2206 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุฯภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ  – ศธภ.10

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1122-1123 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเงินส่วนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ ที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สามประจำเดือนมกราคม 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/21160-21161 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินส่วนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ ที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สามประจำเดือนธันวาคม 2562 เข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1309 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 28 มกราคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ – ศธภ.15

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/1540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงานฯ – ศธภ.18