Author Archives: bga_admin

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7273 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15084 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13674 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13210 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12816-12817 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงการคลัง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11271 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)