Author Archives: bga_admin

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4688 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มีนาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4671 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและเก็บภาษีที่ดินฯ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/4565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/2863 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4266 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4043 เรื่องแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลังฯ (11-03-2564)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/3558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่องหนังสือแจ้งเวียน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/3068 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องหนังสือแจ้งเวียน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2763 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/2635 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564