Author Archives: bga_admin

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/8493 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/8493 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/14480 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12508 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/11017 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12025 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201/ว 7943 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน จำนวน 2 ฉบับ (กรมธนารักษ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7200 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/6328 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 เมษายน 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

หนังสือ สป.ศธ. ที่ ศธ 0201.5/6456 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ