แบบฟอร์มการรายงานผล รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (4)     ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (6)     ดาวน์โหลด

แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (7)     ดาวน์โหลด