ฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักอำนวยการ สป.

 

1. การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.

2. การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

3. การเขียนสาร/คำนิยม

4. ออกเลขที่หนังสือราชการของ ศธ. และ สป.

5. กระบวนการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ

6. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

7. จัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. ขอพระราชทานเพลิงศพ/ดินพระราชทาน

9. สนับสนุนและประสานงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธีการต่างๆ

10. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ

11. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

12. การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ

13. การให้โอนข้าราชการ

14. การรับโอนข้าราชการ

15. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

16. การจัดฝึกอบรมบุคลากร

17. ขอรับบำเหน็จบำนาญ

18. ให้ยืมเงิน

19. การเบิกจ่ายเงิน

20. รับและนำส่งเงิน

21. การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์

22. จัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ

23. จัดทำรายงานการเงิน

24. ให้บริการยานพาหนะ

25. ควบคุมครุภัณฑ์

26. จัดซื้อจัดจ้าง

27. จัดสรรเปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ

28. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

29. รับเรื่องร้องเรียน

30. พิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา