ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไป ดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

กฎ  ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตารางสรุปการกำหนดตำแหน่งระดับความคาดหวังและน้ำหนักคะแนนของสมรรถนะหลักฯ (ตารางหมายเลข 1)

ตารางกำหนดสมรรถนะที่จะประเมินสมรรถนะหลักฯ (ตารางหมายเลข 2)

ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแสดงผลการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ สป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป. พ.ศ.2558

ถาม – ตอบ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

เอกสารประกอบการประเมินจริยธรรม

ตารางสรุปการกำหนดตำแหน่งระดับความคาดหวังและน้ำหนักคะแนนของสมรรถนะหลัก (ตารางที่ 1)

ตารางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตารางที่ 2)