1008.1_145

1008.1_522

1008.1_ว12

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

การปรับเงินเดือนฯ (ว6)

ฐานในการคำนวณ (ว7)

ถามตอบ ว12

บัญชีสรุปผลการการบริหารวงเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน สป.