– ย้าย โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไปของข้าราชการ
   
– บัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชครูและ
  บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ
  และพนักงานราชการ
   
– ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ขอลาออกจากราชการ
   
– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ขอลาออกจากราชการ
   
– ปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิการศึกษา (ปรับวุฒิ)
 
– ขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (แบบ 7127)
  (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล/สิทธิเบิกจ่ายตรง)
   
– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
   
– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด