การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส

meesuanrvm31

wara