ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล (ตาม ว.14)

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ     ดาวน์โหลด
  • แบบคำร้องเพื่อย้าย โอน เลื่อน เพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (แบบ ปส.2)     ดาวน์โหลด
  • แบบขอนับระยะเวลาในสายงานอื่น (แบบเกื้อกูล)     ดาวน์โหลด
  • แบบการเสนอผลงาน ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตัวอย่าง 1)     ดาวน์โหลด
  • แบบข้อเสนอแนวความคิด (ตัวอย่าง 2)     ดาวน์โหลด
  • แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส.3)     ดาวน์โหลด