การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ
ข้อมูล
ที่อยู่ข้อมูล
1
โครงสร้าง
http://www.bga.moe.go.th/2018/wp-content/uploads/2022/04/kongsangnews.pdf
2
ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.bga.moe.go.th/2018/?page_id=17198
3
หน้าที่และอำนาจ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?page_id=507
4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17468
5
ข้อมูลการติดต่อ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?page_id=154
6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=2268
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.bga.moe.go.th/2018/?cat=9
8
ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
http://www.bga.moe.go.th/2018/community
9
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17149
10
แผนดำเนินงานประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17108
11
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17167
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17580
13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17086
14
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17545
15
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17585
16
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17521
17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?cat=15
18
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?cat=15
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17307
20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/17370
21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17245
22
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17257
23
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=2498
24
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17253
25
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17387
26
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17455
27
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17156
28
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
http://www.1579.moe.go.th/1579/
29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17552
30
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17408
31
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17489
32
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17230
33
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17513
34
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17537
35
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17143
36
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17629
37
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17235
38
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17527
39
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=17408