หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17239 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ดาวน์โหลด