ชี้แจงผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสุตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2/2564

วิธีสร้างห้องประชุมย่อย breakout room

ขั้นตอนการฝึกอบรม

ถอดบทเรียนเรื่อง การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง (การคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)