หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML ร่นที่ 4)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)

หลักสูตร แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษทางปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่ผิดทั้งวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระรราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่น ที่ 1 – รุ่นที่ 2

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC (นสช. EEC) โดยสถาบันสร้างชาติ

กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครับร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพแลพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 8

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23

หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลทุกภาคส่วน (Data driven government for all) รูปแบบออนไลน์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 20-RP-25-GE-CON-A : Conference on Emerging Technologies for Productivity Enhancement

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 3