แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

หนังสืออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฯ

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

ปก-แผนยุทธศาสตร์

01-คำนำ สารบัญ

02-บทสรุปผู้บริหาร

03-ส่วนที่ 1 บทนำ

04-ส่วนที่ 2 การทบทวนวิเคราะห์

05-ส่วนที่ 3 การทบทวนผลการวิเคระาห์

06-ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

07-ส่วนที่ 5 การนำยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ

08-หนังสืออ้างอิง ภาคผนวก