แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๕๓๗๐

ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๕๓๗๑

ปก

คำนำ/สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ

ส่วนที่ 4 ยุทธ์ 1

ส่วนที่ 4 ยุทธ์ 2

ส่วนที่ 4 ยุทธ์ 3

ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตาม

ภาคผนวก แบบฟอร์มต่าง ๆ

ภาคผนวก มาตรฐานคุณภาพ

ภาคผนวก แบบประเมินมาตรฐาน

ภาคผนวก แบบรายงานติดตาม