วิสัยทัศน์

“สนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

  1.  การจัดระบบการอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2.  การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  3.  การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4.  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ