ยุทธศาสตร์

 1.  พัฒนาระบบอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ
 2.  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  พัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหลักธรรมาภิบาล
 4.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1.  หน่วยงานมีระบบอำนวยการและการประสานราชการที่มีประสิทธิภาพ
 2.  บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  ผู้รับบริการด้านการคลังได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 4.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของชาติ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล และประชาชน

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  พัฒนาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

200-310 desgn pdf|
400-101 ccie|
300-320 questions|
70-534 study guide|
117-303|
AWS SYSOPS|
ADM-201|
EX200|
210-060|
70-534 pdf|
220-901 dumps|
300-101 vce|
300-070 ciptv1 dumps|
200-125 dumps|
AWS SYSOPS|
300-075|
EX200|
300-208|
CABA|
CSM-001|
70-347|
70-346|
CSSLP|
CWNA-106|
117-303|
70-483|
adm-201 certification |
300-115 pdf|
300-101 route pdf|
210-065|
210-060|
70-534 practice test|
300-115|
300-101 dumps|
210-065|
210-060 pdf|
aws sysops certification|
200-125 ccna exam cost|
300-101|
210-065|
810-403 study guide|
210-260 dumps|
1k0-001 polycom|
1z0-808 dumps|
98-365 study guide|
300-206 senss book|
ex200 exam dump|
200-125 ccna pdf|
200-120 vce|
cism vs cissp|
70-346 practice test|
ex200 dumps|
ex300 dumps|
cissp salary|
cissp-issap training|
100-105 icnd1|
sy0-401 dump
810-403|
70-534 pdf|
AWS SYSOPS|
200-125 ccna cost|
210-065|
70-533|
300-320 dumps|
400-101 vce|