bga

สำนักอำนวยการ สป. ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งการจัดระบบการอำนวยการและการประสานราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
 4. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวกับ การศึกษาแหงชาติหรืองานอื่น ที่เกี่ยวของซึ่งเปนงานที่มิไดอยู่ในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดใน สังกัดกระทรวง
 5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

รายนามผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

 1. นางจรรยา  ชวนานนท์                พ.ศ. 2546 – 2553
 2. นางวิภารัตน์  รัตนเลิศนาวี            พ.ศ. 2553 – 2556
 3. นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช               พ.ศ. 2556 – 2557
 4. นางเบญจรงค์  ศรีเนตร               พ.ศ. 2557 – 2558
 5. นางสาวผุสดี  เขตสมุทร               พ.ศ. 2558 – 2561
 6. นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ                พ.ศ. 2561 – 2562
 7. นางทัศนีย์  ไวปัญญา                 พ.ศ. 2562 – 2564
 8. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง                 พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน