แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักอำนวยการ สป.     ดาวน์โหลด

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560     ดาวน์โหลด

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (หน้าลงลายมือชื่อ)     ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     ดาวน์โหลด