ใบสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (แบบคำร้อง) download

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล (ตาม ว.14) download

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) download

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  download

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) download

รายงานติดตามการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  download

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลักระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 download

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 256download

แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 download

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/5200    หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/5201

เอกสารแนบ แจ้งเวียน

แบบฟอร์มจัดทำกรอบ (ปร้บ)

มาตรฐานกระบวนงาน

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์กำลังคน

การตรวจสอบและยืนยันหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด  หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/512

มอบหมายงาน กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกลาง
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
มอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
มอบหมายงานกลุ่มบริหารทั่วไป
มอบหมายงานกลุ่มสารนิเทศ
มอบหมายงานศูนย์บริการประชาชน

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565   download     ตารางแผนส่งเสริมคนพิการรวม

แผนปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ  การปฏิบัติตามแผนมาตรา 33  การปฏิบัติตามแผนมาตรา35

จัดทำแผนการจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2565   download     แบบฟอร์มสัดส่วนการจ้างคนพิการ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   download

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565  download

เอกสารแนบในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (เอกสารแนบ 1-3)      download

หนังสือรวบรวมคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551     download

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 – 2565  download

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) รอบ 12 เดือน  download-1        download-2

การจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

หนังสือการจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค

แบบฟอร์มจัดข้าราชการพลเรือนของสำนักงานศึกษาธิการภาค

ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบัญชีจัดข้าราชการ

เอกสารประกอบการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน  (Job Description : JD)     download

การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   download

เอกสารประกอบการบรรยาย ( 13 – 14 และ 18 – 19 ธันวาคม 2561)    download

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     download

แบบฟอร์มการรายงานผล รอบ 12 เดือน   download 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     download

การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   download

แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     download

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     download

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     download

แบบสำรวจรายการทรัพย์สิน     download

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     download

หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2     download

แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    download

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    download

เอกสารด้านการเงินการคลัง     download

เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล   download

บัญชีรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    download