ข้อมูลผู้บริหารสำนักอำนวยการ สป.

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.
โทรศัพท์, โทรสาร  02-2819273

นางสาวอุบลรัตน์  วงศ์สุนทร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2814903

นางสาวปรารถนา  ช้อนแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.
โทร 02-6286173

นางสุภัทรา ทูลฉลอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.
โทร 02-6286172

นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร
ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
โทร 02-6286354

นายมนตรี เดชรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
โทร 02-2811480

นางณรีรัตน์ บุญหลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สอ.สป.
โทร 02-6286150
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน